Yönerge

SİİRT ÜNİVERSİTESİ YEŞİLALAN MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaçve kapsam

MADDE1 – (1) Buyönergenin amacı; Siirt Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan SiirtÜniversitesi Yeşil Alan Müdürlüğü’nün amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimorganlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul veesasları düzenlemektir.

 Dayanak

 MADDE2 – (1) Buyönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesininbirinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE3 – (1) Buyönergenin uygulanmasında;

a)Çalışma Grubu: Müdürlük bünyesinde oluşturulan Çalışma Gruplarını,

b)Danışma Kurulu: Müdürlük bünyesinde oluşturulan Danışma Kurulunu,

c)Genel Sekreter: Siirt Üniversitesi Genel Sekreterini,

d)Üniversite: Siirt Üniversitesini,

e)Müdür: Siirt Üniversitesi Yeşil Alan Müdürünü,

f)Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

ifadeeder.

İKİNCİBÖLÜM

MüdürlüğünAmaçları ve Faaliyet Alanları

Müdürlüğünamaçları

MADDE4 – (1) Müdürlüğünamacı:

Üniversitemizyerleşkelerinde yeşil alanların (park, çocuk bahçesi, spor alanı, rekreasyonalanı, yeşil yol, yaya yolu, piknik alanları, ağaçlandırma alanları)düzenlenerek öğrencilerimiz ve personelin eğlenme, dinlenme, oyun, spor gibigereksinmeleri karşılanarak, estetik ve işlevsel dış mekan ortamları ilehuzurun, yeşilliğin ve düzenliliğin etkin kılınarak daha yeşil ve yaşanabilirbir üniversite alanı sunmak.

Müdürlüğünfaaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün faaliyetalanları şunlardır:

a)Estetik ve fonksiyonel dış mekân ortamları ve bunları destekleyecek altyapıbirimleri (sulama birimi, çim alanlar birimi, ağaç ve süs bitkileri birimi) oluşturmak.

b)Tüm iç ve dış mekan bitkileri, torf, gübre ve tohum gibi üretime yönelikçalışmalarda bulunmak.

c)Üniversite yerleşkelerine ait yeşil alan ve çevre düzenleme faaliyetlerinde kullanılacakolan bitkisel ve yapısal malzemeleri üretmek veya temin etmek, bu amaca yönelikolarak üretim alanı, sera, fidanlık ve atölye gibi tesislerin kurulmasınaöncülük etmek.

d)Çevre düzenlemesi için kullanılacak materyalleri temin etmek ve hizmet verecekekipleri oluşturmak ve denetlemek.

e)Düzenlenen çevrenin temizliğini, devamlılığını ve geliştirilmesini sağlamak.

f)Alan kullanım kararlarına bağlı olarak yapısal ve bitkisel peyzaj projelerini hazırlayarakuygulamak veya proje hazırlama ve uygulamayı hizmet alımı yoluyla yapmak.

g)Peyzaj projeleri hazırlamada ve uygulamada hizmet alımı yolu ile tesiskurulumunu gerçekleştirmek ve denetlemek; iş bitiminde devir almak vesürdürülebilirliğini sağlamak,

h)Peyzaj düzenlemesi yapılmış alanlardaki bakım onarım ve yenileme çalışmalarınıgerektiğinde revize planlar hazırlayarak uygulanmasını ve sürekliliğinisağlamak.

i)Engelliler gibi kamu ortak mekânlarını kullanmakta zorluk çeken kişilerinkentsel kullanımlara, sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarına erişimini vekullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla tasarımilkeleri geliştirerek mekânsal düzenlemeler yapmak veya yaptırtmak.

j)Üniversitemiz yerleşkelerinde bölgenin ekolojik koşullarını değerlendirerekağaçlandırma sahalarını oluşturmak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.

k)Üniversite yerleşkesinde botanik bahçesi, hobi bahçesi gibi özel alanlaroluşturarak ziyarete açmak, tanıtımını yapmak, mevcut kullanım ve dolaşımdankaynaklanan sorunlarını çözmek.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

MüdürlüğünOrganları ve Görevleri

Müdürlüğünyönetim organları

MADDE6 – (1) Müdürlüğünyönetim organları Yönetim Kurulu ve Müdürdür.

YönetimKurulu

MADDE7 – (1)YönetimKurulu, Müdürlüğün çalışma alanları ile ilgili öğretim elemanları arasındanRektör tarafından görevlendirilen yedi kişi ile Müdür ve bir Müdür Yardımcısı olmak üzere dokuzüyeden oluşur.

(2)Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır.  

(3) Yönetim Kurulu üyeleri yeni bir görevlendirmeyapılmadıkça iki yıl süre ile görev yapar.

(4) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa toplanır ve saltçoğunlukla karar verir. Yönetim Kurulu toplantılarına ait gündem Yönetim KuruluBaşkanı tarafından belirlenir. Müdür veYönetim Kurulu üyeleri gündeme ilişkin teklifte bulunabilir.

(5)Yönetim Kurulu, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek içingerekirse bilimsel Çalışma Grupları ve Danışma Kurulları oluşturabilir.

(6)Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer.

Yönetimkurulunun görevleri

MADDE8 – (1) YönetimKurulu’nun görevleri şunlardır:

a)Müdürlüğün çalışma programını, yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyetraporunu değerlendirmek ve Rektörlüğe görüş bildirmek.

b)Bilimsel Çalışma Grupları, Danışma Kurulları ve Müdürlüğün diğer birimlerininkuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek, Çalışma Grupları ve DanışmaKurullarında görevlendirilecek akademik ve idari personelin görevlendirilmeleriiçin Rektörlüğe sunulmak üzere öneriler hazırlamak.

c)Müdürlüğün faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konularda kararlar almak.

d)Müdürlüğün düzenleyeceği eğitim programlarına katılanlara verilecek belge vesertifikalar hakkındaki esasları, Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliğiyaparak belirlemek.

e)Yönetim Kurulu Başkanının getireceği diğer konular hakkında kararlar almak.

Müdürve Müdür Yardımcıları

MADDE9 – (1) Müdür, Rektörtarafından çevre, orman ve peyzaj konularında yeterli deneyime sahip üniversitepersoneli arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süre bitiminde yenidengörevlendirilebilir. Müdürkendisine yardımcı olmak üzere çevre, orman ve peyzaj konularıyla ilgiliakademik veya idari personelden en az birini müdür yardımcısı olarakgörevlendirir. Müdürün görev süresinin bitimi veya istifası halinde müdür yardımcılarınında görevi sona erer. Müdür yardımcıları, müdür tarafından verilen görevleriyapar.

Müdürüngörevleri

MADDE10 – (1) Müdür,Müdürlüğün çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim vedenetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olup görevleri şunlardır:

a)Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b)Müdürlüğün çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasınısağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

c)Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlatmak, Müdürlüğün kadro ve ödenekihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

d)Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Müdürlüğün işlerini yürütmek, Müdürlüğünve Müdürlüğe bağlı birimlerin çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleriyapmak, personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Müdürlük bünyesindekiÇalışma Grupları, Danışma Kurulları ve Müdürlük birimlerinin faaliyetlerinidüzenlemek, yürütmek, koordine etmek, izlemek ve denetlemek.

ÇalışmaGrupları ve Danışma Kurulları

MADDE11 – (1) Merkezçalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek, sürekli veya geçici olarak görevyapmak üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Müdürlüğün faaliyetalanlarıyla ilgili bilimsel Çalışma Grupları ve Danışma Kurullarıoluşturulabilir.

(2)Çalışma Grupları ve Danışma Kurullarında görev yapacak olan akademik ve idaripersonel Rektör tarafından görevlendirilir.

(3)Çalışma Grupları ve Danışma Kurullarının görevleri; Müdürlüğün çalışmaalanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, görüşhazırlayarak önerilerde bulunmak, çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespitetmek ve stratejileri belirlemektir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Çeşitlive Son Hükümler

Personelihtiyacı

MADDE12 – (1) Müdürlüğünakademik, teknik, idari vb. personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanun’un 13 üncümaddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcamayetkilisi

MADDE13 – (1) Müdürlüğünharcama yetkilisi, Rektördür.

Yürürlük

MADDE14 – (1)  Bu yönerge Üniversite Senatosu’nda kabuledildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –(1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.


Güncelleme : 20.05.2022 14:21:38